• Защита на личните данни

Правила за защита на данните за кариерния сайт

https://jobs.office-people.de/de/jobs

Доставчикът на уебсайта и администратор на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), чл. 4 № 7, е

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Германия

Тел.: +49 (0) 251 / 135342-0

Имейл: muenster@office-people.de

(наричано по-нататък доставчик, администратор или ние)

Изпълнителен директор Mahmut Akköse (CEO)

Имейл адрес на изпълнителния директор: muenster@office-people.de

(Адресът е същият като на администратора)

Длъжностно лице по защита на данните:

Имейл адрес на длъжностното лице по защита на данните: muenster@office-people.de

(Адресът е същият като на администратора)

Уебсайт www.office-people.de

Кратък обзор

Със следната декларация Ви информираме за вида, обхвата и целта на събирането, обработката и използването на Вашите данни във връзка с посещението Ви на уебсайта и всяко по-нататъшно използване на съдържанието и услугите.

В качеството си на отговорен доставчик ние поддържаме настоящия кариерен сайт и други онлайн предложения за управление на нашите кандидати (наричани общо "страници за кандидати"). Съхраняваме и обработваме Вашите лични данни (за краткост "обработка") съгласно съответните разпоредби за защита на данните, по-специално Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), германския Федерален закон за защита на данните (BDSG) и германския Закон за защита на данните в телекомуникациите (TTDSG).

Спазваме принципите за защита на данните. Това означава, че личните данни/данните, които могат да бъдат идентифицирани, се обработват до степента, необходима за изпълнение на целите на обработката, както е подходящо и необходимо за осигуряване на функционален уебсайт и по отношение на предлаганото съдържание и услуги.

Когато осъществявате достъп до нашите уеб-базирани услуги (електронни медии), ние обработваме определени данни за използване в съответствие със Закона за защита на данните в телекомуникациите (TTDSG), за да Ви дадем възможност да използвате нашия уебсайт.

Кратко разяснение на Закона за защита на данните в телекомуникациите (TTDSG)

TTDSG урежда защитата на личните Ви данни в областта на телекомуникациите и електронните медии. Нашият уебсайт е електронна медия. Поради това, съгласно § 25, ал. 1 от TTDSG, тук се прилага принципът, че достъпът за четене и записване на Вашите крайни устройства (компютър, лаптоп, таблет или смартфон и т.н.) е обвързан със съгласие при посещение на нашия уебсайт. Вие ни давате това доброволно съгласие в съответствие с TTDSG като част от настройките на инструмента за даване на съгласие за бисквитки. Можете да коригирате тези настройки на "бисквитките" по всяко време и по този начин лесно да оттеглите съгласието си.

Въпреки това, в съответствие с чл. 25, ал. 2, т. 2 от TTDSG, Вашето съгласие не е необходимо, ако този достъп е технически необходим, за да Ви предоставим исканата информация и изрично заявените на нашия уебсайт услуги, когато го посещавате.

В информацията за настройките на "бисквитките" можете да видите кои "бисквитки" са технически абсолютно необходими и следователно попадат в обхвата на това изключение и не изискват съгласие.

Ако в този контекст се обработват лични данни, правното основание за обработката произтича от ОРЗД (член 6, ал. 1, изречение 1 от ОРЗД). Приложимото правно основание за обработката на лични данни в конкретния случай може да бъде намерено по-долу в съответната бисквитка или в самата обработка.

Имате право на достъп до данните си и право на коригиране, изтриване и ограничаване на обработката на данните Ви, право на възражение срещу обработката, право на преносимост на данните и право на подаване на жалба до надзорен орган. Тези и други права са подробно обяснени по-долу.

Възможни правни основания

Вашите лични данни се обработват въз основа на Вашето предварително съгласие или доколкото това е позволено от закона.

Когато осъществявате достъп до нашия уебсайт, ние обработваме определени данни за използване, за да Ви дадем възможност да използвате нашия уебсайт.

Ако въведете данни във формулярите на доставчика за контакт, поръчка или регистрация, ние обработваме тези данни изключително за целите, посочени за всеки отделен случай. Всички обработени лични данни ще бъдат изтрити от нас след изпълнение на целта на обработката, при условие че изтриването не противоречи на законово обоснованите срокове за съхранение. В този случай изтриването ще се извърши едва след изтичане на срока за съхранение.

Правни основания

Доколкото получаваме съгласието Ви като субект на данни за обработката на Вашите лични данни, чл. 6, ал. 1, буква "а" или чл. 9, ал. 2, буква "а" от ОРЗД служат като правно основание за обработката на лични данни или специални категории лични данни.

Когато обработвате личните си данни, които са необходими за изпълнението на договор с нас, правното основание е чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД. Това се отнася и за операциите по обработване, които са необходими за изпълнението на преддоговорни мерки.

Доколкото обработката на Вашите лични данни е необходима за изпълнението на правно задължение, на което е подчинена нашата организация, правното основание е чл. 6, ал. 1, буква "в" или чл. 9, ал. 2, буква "б" от ОРЗД.

Ако обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, които нашата организация или трета страна преследва, то ще бъде извършено само ако Вашите интереси, основни права и свободи като субект на данни нямат преимущество пред тези интереси. Правното основание за обработката тук е чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД.

Повече информация можете да намерите по-долу.

II Обща информация за обработката на данни

1. Дефиниции

Със следната декларация Ви информираме за вида, обхвата и целта на събирането, обработката и използването на Вашите данни, когато се свържете с нас по телефона или обменяте данни с нас чрез управляваните от нас страници за кандидати.

Политиката за поверителност се отнася по-специално за потребителите на гореспоменатия кариерен сайт.

2. Дефиниции

a. Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу "субект на данни"); физическо лице, подлежащо на идентифициране, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

b. Обикновени лични данни

Обикновени лични данни са личните данни на потребителя, които са необходими за установяването, организирането на съдържанието или изменението на договорните отношения между доставчика на услуги и потребителя във връзка с използването на електронна медия.

c. Данни за използването

Данните за използване са лични данни на потребителя, които са необходими, за да се даде възможност и да се фактурира използването на електронни медии. Това включва, по-специално, характеристики за идентифициране на потребителя, информация за началото и края, както и обхвата на съответното използване и информация за електронните медии, използвани от потребителя.

d. Данни за трафик

Данните за трафик са данни, чието събиране, обработване или използване е необходимо за предоставянето на телекомуникационна услуга.

e. Протоколни (лог) файлове

Протоколни (лог) файлове са данни за използването и трафика, които по технически причини се предават автоматично на сървъра на доставчика от крайното устройство на потребителя при достъп до уебсайта на доставчика. Те се съхраняват в т.нар. лог-файлове.

f. Обработка

Обработка е всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват с лични данни или с набори от лични данни, независимо дали с автоматични средства или не, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, актуализиране или промяна, извличане, проверка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

g. Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат отнесени към конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не са отнесени към идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице;

h. Бисквитки

Т.нар. бисквитки са повече или по-малко обширни записи на данни (информация, която се съхранява на Вашия компютър за определени цели) Бисквитките винаги имат определен срок на валидност, който може да бъде ограничен до края на сесията на потребителя (т.нар. сесийни бисквитки) или да продължи по-дълго време (т.нар. постоянни бисквитки). Тези постоянни бисквитки остават на Вашия компютър и позволяват на доставчика или на неговите партньорски компании (т.нар. бисквитки на трети страни) да разпознават компютъра Ви при следващото Ви посещение. Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на бисквитките и да решавате индивидуално дали да ги приемате или да отхвърляте настройката на бисквитките в определени случаи или по принцип. Ако не приемете бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

i. Уебсайт

Уебсайтът, известен също като уеб присъствие, е присъствието на частен или корпоративен доставчик на електронни медии в глобалната мрежа (World Wide Web), обобщено под определен интернет адрес. Уеб присъствието включва уебсайтове и незадължителни документи за изтегляне, както и други налични аудиовизуални медийни услуги.

III Наличие на подходящи гаранции

а. Псевдонимизация

Когато събираме данни за използване, винаги ги съхраняваме под псевдоними (в случай на "бисквитки" например чрез уникален ключ на сесията). Този ключ на сесията се изтрива в края на сесията, а данните за използването се анализират анонимно от нас за статистически цели и за подобряване на нашия уебсайт. Ние не обединяваме Вашите псевдонимизирани данни за използване с данните, които сте въвели (като например обикновени лични данни).

b. Използване на технологии за криптиране

Доставчикът използва системата за сигурност SSL (Secure Socket Layer) за прехвърляне на данни между Вашия компютър или мобилно устройство и сървъра на доставчика.

Тази технология е създадена, за да защитава данните Ви от прочитане от неоторизирани трети страни и осигурява много висок стандарт на сигурност. Можете да разпознаете, че данните Ви се предават в криптиран вид, като в долната лента на състоянието на Вашия браузър се показва символ на ключ или ключалка.

IV Обработки

а. Управление на кандидатите - трудова борса

Публикуваме обяви за работа на нашия уебсайт. Като потребител на уебсайта можете да кандидатствате при нас за конкретна обява за работа.

Ако в момента нямаме подходяща свободна позиция за Вас, можете да ни изпратите непоискана кандидатура, като участвате в office people Community (вж. № 2).

b.Събиране на данни (обикновени лични данни)

Събираме следните данни в рамките на Вашето кандидатстване чрез този портал

- Обръщение (задължително поле)

- Име und Фамилия (задължително поле)

- Имейл адрес (задължително поле)

- Тел. номер (задължително поле)

- Адрес по местоживеене (ул. № пощенски код Град) (задължително поле)

- Документи за кандидатстване (като напр. мотивационно писмо, автобиография, професионална кариера, дипломи, свидетелства за квалификация, снимка)

- При необходимост допълнителна подробна информация за обучение, квалификации и др.

c. Цел и правно основание

Вашите лични данни ще бъдат обработвани изключително за следните цели:

Иницииране и установяване на трудово правоотношение

Свързване с Вас, ако следва да се разгледа възможността за заемане на алтернативна длъжност.

Да Ви изпращаме персонализирана информация за свободни работни места в съответствие с Вашето предварително дадено съгласие.

Ако кандидатствате за обявена позиция, в този случай данните ще бъдат събрани с цел иницииране на уредено с договор трудово правоотношение. Правното основание за обработката на Вашите данни при кандидатстване в рамките на инициирането на трудово правоотношение, уредено с договор, е чл. 6, ал. 1, буква б, чл. 88, ал. 1 от ОРЗД във връзка с § 26 от BDSG (нов).

d. Длъжен ли съм да предоставям данни?

Предоставянето на Вашите лични данни като част от процеса на кандидатстване е доброволно. Въпреки това, ако не предоставите личните данни, необходими за заемане на длъжността и изпълнение на свързаните с нея договорни и правни задължения, няма да можем да разгледаме Вашата кандидатура при подбора на подходящи кандидати. Правното основание е Вашето съгласие според § 26 ал. 2 BDSG.

Ако сте оповестили допълнителна информация за себе си в публичен профил в професионални социални мрежи, обработката на тази информация се основава на нашия легитимен интерес да създадем добре обосновано основание за вземане на решение за установяване на трудово правоотношение с Вас. Правното основание е член 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД във връзка с член 9, ал. 2, буква „д“ от ОРЗД.

Освен това можем да обработваме Вашите лични данни, доколкото това е необходимо за защита на правни претенции, предявени към нас в процеса на кандидатстване. Правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква „б" и „е“ от ОРЗД.

е. Срокове за съхранение и изтриване

Ако кандидатурата Ви е успешна, ние, ако е необходимо, ще прехвърлим данните Ви за кандидатстване към нашата администрация по човешки ресурси за целите на осъществяване на трудовото правоотношение въз основа на член 6, ал. 1 от ОРЗД във връзка с § 26, ал. 1 от BDSG. В този случай Вашите данни ще бъдат изтрити и унищожени най-рано, когато трудовото Ви правоотношение приключи и изминат още три години от края на годината на прекратяване. В противен случай възможно най-ранното изтриване на Вашите данни зависи от законоустановените срокове на съхранение, които обикновено са 6 или 10 години, но може да изискват и по-дълго съхранение в отделни случаи.

В случай на неуспешно кандидатстване, изпратените от Вас данни ще бъдат съхранени 6 месеца след приключване на процеса на кандидатстване за защита срещу съдебни претенции и след това ще бъдат изтрити.

f. Вашето право на отказ с предварително съгласие

Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без да посочвате причини.

Можете да изпратите отказа си неформално по имейл на адрес hello@office-people.com. След това ще изтрием данните от кандидатурата Ви от базата данни за кандидати.

Вашето право на отказ обаче не се прилага за данни, които ни трябват за изпълнение на договор или за преддоговорни мерки, когато кандидатствате за обява за работа. Въпреки това е възможно да имате допълнителни права, въз основа на които можете да поискате изтриване на данните си.

g. Предоставяне на Вашия профил на кандидати на трети страни

Клиенти (предприятие ползвател)

За да можем да Ви намерим възможно най-ефективно място, при необходимост ще предадем Вашите данни на трети страни. Тези фирми са наши клиенти или фирми, на които нашите клиенти са възложили да им предоставят квалифицирани специалисти в съответствие с определени спецификации, в качеството си на предприятие ползвател, а ние - на агенция за подбор на персонал. При поискване обикновено предоставяме анонимни квалификационни профили за процеса на подбор. В някои случаи обаче се изисква и персонализирана информация за кандидатите, като в този случай данните ще бъдат предадени само с Вашето съгласие.

Доставчик на услуги/изпълнител:

За да можем да Ви предоставим договорените/заявените услуги, ние използваме избрани доставчици на услуги (обработващи данни) и пълномощници, които могат да имат достъп до Вашите данни в необходимата степен и да ги използват за изпълнение на направените от нас заявки. Те нямат право да използват тази лична информация за други цели. Спрямо нас те са задължени да спазват поверителност по договор, така че защитата на личните Ви данни да бъде гарантирана. Всяко друго прехвърляне на данни към получатели извън компанията ще се извършва само ако това се изисква или е разрешено от закона или ако сте дали съгласието си.

Обработващи данни/пълномощници могат да бъдат:

Компании за ИТ услуги и консултации

Фирми за унищожаване на документи и данни

Доставчици на телекомуникационни услуги

Доставчици на счетоводни услуги

Финансови институции

Доставчици на услуги за събиране на дългове

Продажби и маркетинг

Консултанти по управление

Счетоводни и данъчно-одиторски компании

Автоматизирано вземане на решения

Не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Предаване на данни към трети държави

Данните от Вашата кандидатура няма да бъдат прехвърляни в страни извън ЕС/ЕИП.

V office people Community (кандидатстване по собствена инициатива)

а. office people Community

Ако се регистрирате в общността office people Community в рамките на кандидатстване по собствена инициатива, Вие ни давате възможност да поддържаме контакт с Вас за бъдещото Ви професионално развитие. Ще получавате редовно новини за професионалната си кариера, покани и информация за специализирани и професионални събития, както и специални предложения за работа.

Ако ни изпратите Вашата кандидатура по собствена инициатива (непоискана кандидатура) по друг начин (по пощата или по имейл), ние ще приемем, че сте дали съгласието си за обработване на Вашите данни въз основа на Вашето конклудентно действие и ще приемем временно Вашите данни, за да Ви прехвърлим в общността на office people Community с Вашето доброволно, информирано съгласие.

b.Събиране на данни (обикновени лични данни)

- Обръщение (задължително поле)

- Име und Фамилия (задължително поле)

- Имейл адрес (задължително поле)

- Телефонен номер (задължително поле), ако желаете да се свържем с Вас по телефона

- Документи за кандидатстване, като напр. мотивационно писмо, автобиография, дипломи, снимка.

Изпращането на данните представлява окончателно съгласие за обработката им.

c. Цел и правно основание

Вашите лични данни ще бъдат обработвани изключително за следните цели:

• Да се свържем с Вас въз основа на Вашата кандидатура по собствена инициатива и, ако е необходимо, да поискаме допълнителна информация.

• Да Ви предложим оферта, ако бъдете одобрени за дадена позиция.

• Да Ви изпращаме персонализирана информация за свободни работни места в съответствие с Вашето предварително дадено съгласие.

Предадените от Вас данни ще бъдат обработвани от нас в office people Community само с Вашето съгласие. Вашите данни ще бъдат изтрити от нас, ако се отпишете от office people Community или оттеглите съгласието си за обработка.

Правното основание за обработката на данните е Вашето предварително съгласие като потребител в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД.

В случай на кандидатура по собствена инициатива с включване в нашата база данни от кандидати данните се обработват въз основа на Вашето съгласие. В този случай правното основание е чл. 6, ал. 1, буква "а" или чл. 9, ал. 2, буква "а" и § 26, ал. 2 и 3 от BDSG.

d. Указание относно правото Ви на отказ

Имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на участие в office people Community с действие за в бъдеще. Упражняването на правото на отказ може да бъде направено най-вече чрез изпращане на имейл до hello@office-people.com. В този случай всички лични данни, които доставчикът е съхранил за тази цел, ще бъдат изтрити.

е. Срокове за изтриване

Ако сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите данни за кандидатстване в рамките на общността office people Community, за да можем да Ви направим предложение за работа на по-късна дата, Вашите данни ще бъдат съхранявани за период от 2 години и след това ще бъдат изтрити. Освен ако не оттеглите съгласието си предварително или не сключите друго споразумение с нас.

Преди да изтече периодът на съхранение, ще се свържем с Вас и ще Ви попитаме дали съхраняването на данните Ви все още е от значение за Вас и ще Ви предложим възможността да дадете съгласието си за по-нататъшна обработка от наша страна на Вашите данни за кандидатстване. Ако не получим ново съгласие, Вашите лични данни ще бъдат изтрити от оffice People Community, освен ако не сме задължени по закон или друг нормативен акт да запазим данните Ви. В този случай изтриването ще се извърши едва след изтичане на срока за съхранение.

f. Автоматизирано вземане на решения

Не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

g. Предаване на данни към трети държави

Данните от Вашата кандидатура няма да бъдат прехвърляни в страни извън ЕС/ЕИП.

h. Job Agent

Ако използвате услугата Job Agent, можете да изпратите на доставчика заявка за търсене на работа. Доставчикът използва въведения от Вас имейл адрес, за да Ви информира за актуални обяви за работа. Ще ви бъде предложена възможността да използвате Job Agent в портала за работни места. Отписването е възможно по всяко време.

i.Събиране на данни (обикновени лични данни)

Имейл адрес (задължително поле)

Правното основание за обработката на данните е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД.

Варианти

1. Вариант с безсрочно съгласие

Доставчикът съхранява или обработва Вашите данни за неопределено време, докато заявката за търсене не бъде отменена.

2. Вариант с временно съгласие

Вашите данни ще бъдат изтрити 2 години след като сте дали съгласието си, освен ако преди това не ни дадете отново съгласието си да обработваме данните ви за Job Agent.

Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време. Можете да намерите по-подробна информация по-долу в раздела Оттегляне на съгласието. Ако оттеглите съгласието си, доставчикът ще изтрие заявката за търсене в услугата Job Agent заедно с Вашите данни.

VI Обработка на технически необходими данни/ лог данни

Когато влизате в нашия уебсайт, Вашият интернет браузър автоматично предава по технически причини определени данни на нашия уеб сървър, за да извлече съдържанието на нашия уебсайт.

Освен това анализираме тези лог данни за целите на контрола на неизправностите и злоупотребите. Неизправност настъпва в случай на неправилно функциониране на сайта на кандидата. Счита се, че е налице злоупотреба със сайта на кандидата, например, ако е налице необоснован тормоз по смисъла на § 7 от UWG. Мерките, предприети от доставчика, включват оценка на състоянията на грешки и наблюдение на системата с цел откриване и защита от заплахи за системата.

Следните данни се събират и използват от нас за тази цел отделно от други данни, които може да ни предадете:

a. Събиране на данни (данни за използване)

- Име на уебсайта или URL, до който е осъществен достъп

- Дата и час на достъп

- Статус на достъп/Http статус код

- Обем на прехвърлените данни при всеки отделен случай

- Уебсайт, от който идва запитването

- Софтуер на браузъра и версия на софтуера

- Операционна система и версия

- Интернет доставчик

- IP адрес (анонимизиран, съкратен с последните 3 цифри)

- Случайно генериран номер на ключа на бисквитката или сесията

b. Цел и правно основание

Обработваме гореспоменатите данни, за да Ви дадем възможност да посетите нашия уебсайт и да използвате безпрепятствено предлаганите функции. В това отношение обработката е технически необходима.

Правното основание за технически необходимия достъп за четене или запис до Вашето крайно устройство (смартфон, таблет, лаптоп и т.н.) в този случай е § 25 ал. 2 от TTDSG.

Правното основание за обработката на личните данни е нашият легитимен интерес да Ви осигурим безпроблемен технически достъп до нашия уебсайт в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД.

Правното основание за съхраняване и анализиране на данните е § 12 от TTDSG във връзка с чл. 95 от ОРЗД, както и чл. 6, ал. 1, буква „в“ от ОРЗД, доколкото действията на доставчика са необходими от съображения за информационна сигурност.

Ако данните се съхраняват в лог файлове, данните за използването им се изтриват най-късно след 7 дни. Съхраняването на данни извън този срок е възможно в съответствие с разрешенията по защита на данните.

Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данни в лог файлове е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайта. Може обаче да упражните правото си на отказ чрез автоматизирани процедури, при които се използват технически спецификации, като например в случай на анонимизиране на Вашия IP адрес от доставчиците на VPN услуги.

По отношение на събирането на данни за използване с цел измерване на обсега, водещ е следният раздел Използване на бисквитки от доставчика за уеб анализ.

VII Използване на нетехнически необходими бисквитки (обработка на данни за използването и трафика с цел измерване на обхвата и за допълнителни анализи)

В зависимост от обработката, за която предварително сте ни дали съгласието си, ние съхраняваме следните бисквитки на Вашето крайно устройство:

Име

Цел

Продължителност на бисквитките

tmss

Псевдонимизиран идентификатор на сесията за разграничаване на броя на посещенията или завръщащите се посетители от новите посетители

15 минути

tmsu

Псевдонимизиран идентификатор на посетителите за разграничаване на различните посетители един от друг.

1 година, актуализира се при всеки преглед на страницата

tmsx

Съхраняване на началната страница на сесията и HTTP препратката за анализ на ефективността на рекламните мерки и канали

1 година

Правното основание за достъпа за четене или запис до Вашето крайно устройство (смартфон, таблет, лаптоп и т.н.) в този случай е Вашето съгласие в съответствие с § 25 ал. 1 от TTDSG.

Правното основание за обработката на личните данни е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД.

Съхраняваме или обработваме Вашите данни за посочените периоди.

Вашето право на отказ

Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време. Можете да намерите по-подробна информация по-долу в раздела Оттегляне на съгласието.

Изтриване на бисквитки

Доставчикът съхранява данните Ви в псевдонимизирана форма и не може да определи кои от Вашите лични данни обработва. С оттеглянето на съгласието Ви бисквитките се деактивират. Не се извършва по-нататъшна обработка на данните. Ако желаете да прекратите обработката на Вашите данни, Ви препоръчваме да изтриете гореспоменатите бисквитки. С изтриването на бисквитките гарантирате, че личната препратка, свързана с бисквитката, е окончателно прекъсната. Данните ще бъдат автоматично анонимизирани в рамките на 24 часа.

VIII Обработване при изпращане на имейли и осъществяване на контакт по телефона

Можете да се свържете с нас чрез имейл адреса и телефонния номер, посочени на страницата за кариери. Обработваме предоставените от Вас данни, за да отговорим на Вашето запитване за контакт.

Събиране на данни (обикновени лични данни)

- Обръщение (задължително поле)

- Име und Фамилия (задължително поле)

- Имейл адрес (задължително поле)

- Телефонен номер (задължително поле, ако желаете да се свържем с Вас по телефона)

Ако ни изпратите имейл или се свържете с нас по телефона, гореспоменатите обикновени лични данни ще бъдат обработени, ако ги предоставите на доставчика.

Правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД, ако сте дали съгласието си на доставчика, както и защитата на легитимните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Легитимните интереси на доставчика включват осъществяването на рекламни мерки. Доставчикът на услуги обаче ще използва тази възможност само по особено подходящ начин. Ако целта на контакта е процедура за кандидатстване или сключване на договор, правно основание за обработката на данни е и член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Предоставените от Вас данни ще бъдат изтрити веднага след разглеждане на Вашето запитване или, ако то не е разгледано, не по-късно от 3 месеца след последния контакт, освен ако данните Ви не подлежат на по-дълъг срок на съхранение по отделна причина (напр. съхранение на информация, използвана за изпълнение на договор). Проверката е приключена, когато от обстоятелствата може да се заключи, че въпросният случай е окончателно изяснен.

Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време. Можете да намерите по-подробна информация по-долу в раздела Оттегляне на съгласието. Ако оттеглите съгласието си, доставчикът ще изтрие заявката за търсене в услугата Job Agent заедно с Вашите данни.

IX Получатели на лични данни в ЕС

Предаваме данните Ви на следните компании:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (Обработващ/ИТ поддръжка)

X Прехвърляне на лични данни в трета държава

Не се планира прехвърляне на личните Ви данни към получател в трета държава или международна организация.

XI Допълнителна обработка за други цели

Освен ако не е посочено друго по-горе, Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни и няма да бъдат обработвани за цели, различни от посочените

Автоматизирано вземане на решения

Не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Предаване на данни към трети държави

Данните от Вашата кандидатура няма да бъдат прехвърляни в страни извън ЕС/ЕИП.

XIII Права на субектите на данни

Имате право на достъп до личните си данни и право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработката или право на отказ от обработка и право на преносимост на данните, както е описано по-долу. В случаите на § 32 и следващите от BDSG 2018 обаче тези права съществуват само дотолкова, доколкото са предвидени в BDSG 2018.

a. Право на информация (чл. 15 от ОРЗД)

Имате право да поискате информация за личните си данни, обработвани от доставчика. По-специално можете да получите информация за целите на обработването, категорията на личните данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, наличието на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработка или отказ, наличието на право на подаване на жалба, произхода на Вашите данни, ако не са събрани от нас, както и наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, ако е необходимо, съдържателна информация за подробности ( виж III.1).

b. Право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД)

Имате право да поискате незабавно коригиране на неправилни или непълни лични данни, съхранявани от нас.

c. Право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД)

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработката е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

d. Право на ограничаване на обработката (чл. 18 от ОРЗД)

Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако точността на данните се оспорва от Вас, обработката е незаконна, но Вие отказвате да я изтриете и ние повече не се нуждаем от данните, но те са Ви необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или сте подали възражение срещу обработката в съответствие с член 21 от ОРЗД.

e. Право на прехвърляне на данни (чл. 20 от ОРЗД)

Имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате те да бъдат предадени на друг администратор.

f. Право на жалба (чл. 77 от ОРЗД)/§ 19 BDSG)

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. По правило можете да се обърнете към надзорния орган по обичайното си местоживеене или работно място или по седалището на нашата компания.

Надзорният орган, който отговаря за нашия централен офис, е:

Държавен комисар за защита на данните и свобода на информацията

Северен Рейн-Вестфалия

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Düsseldorf

Факс: +0211 38424-999

Имейл: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

g. Право на отказ (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД)

Имате право да оттеглите вече даденото ни съгласие по всяко време, без да посочвате причини. В резултат на това вече няма да продължаваме обработката на данни, която се е основавала на това съгласие, и ще изтрием данните Ви незабавно, при условие че няма срокове за съхранение, които да възпрепятстват изтриването.

h. Право на отказ (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД)

Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на легитимни интереси в съответствие с член 6, ал. 1, изречение 1, буква "е" от ОРЗД, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в съответствие с член 21 от ОРЗД, при условие че съществуват основания за това, произтичащи от Вашата конкретна ситуация. В случай на директна реклама Вие, като субект на данните, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, за целите на такава реклама; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама.

Ако желаете да упражните правото си на оттегляне или възражение, просто изпратете имейл на адрес hello@office-people.com

Бисквитки

Можете да промените настройките си за бисквитките тук

Настройки за поверителност

Тук ще намерите преглед на всички използвани бисквитки. Можете да дадете съгласието си за цели категории или да покажете допълнителна информация и по този начин да изберете само определени бисквитки. За да научите повече, моля, прочетете нашата политика за поверителност.

Статистика

↑ 1 Приложение

Talention Analytics

Цел: Статистика

Използваме Talention Analytics, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на този уебсайт. Получените статистически данни могат да се използват за подобряване на услугата и да я направят по-интересна за Вас като потребител.

Име

Цел

Продължителност

tmss

Анонимизиран идентификатор на сесията за разграничаване на броя на посещенията или завръщащите се посетители от новите посетители.

1 час

tmsu

Анонимизиран идентификатор на посетителя за разграничаване на различните посетители.

1 година, актуализира се при всеки преглед на страницата

tmsx

Отбелязване на началната страница, сесията и HTTP препратката за анализ на ефективността на рекламните мерки и канали.

1 година

От съществено значение (винаги се изисква)

↑ 1 Приложение

очевидно

(винаги се изисква)

Цел: От съществено значение

Съхраняване на информация за това дали банерът за известие за бисквитки е бил показан и дали е дадено съгласие.

Име

Цел

Продължителност

tms-cookie-consent

Запазва съгласието за Cookie Consents

1 година

Бисквитки

Тук можете да промените настройките си за бисквитките.

Промяна на настройките за бисквитките сег

Initiativ bewerben