• Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti na stranici za karijeru

https://jobs.office-people.de/de/jobs

Ponuđač veb-stranice i odgovorno lice u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO), čl. 4, br. 7. je preduzeće

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Minster

Nemačka

Telefon +49 (0) 251 / 135342-0

E-pošta: muenster@office-people.de

(u daljem tekstu ponuđač, odgovorno lice ili mi)

Direktor Mahmut Akköse (CEO)

Adresa e-pošte direktora: muenster@office-people.de

(adresa ista kao i za odgovorno lice)

Lice nadležno za zaštitu podataka:

Adresa e-pošte lica nadležnog za zaštitu podataka: muenster@office-people.de

(adresa ista kao i za odgovorno lice)

Veb-stranica: www.office-people.de

Pregled

Sa niže dole navedenom izjavom obaveštavamo vas o načinu, obimu i svrsi prikupljanja, obrade i korišćenja vaših podataka u vezi sa posetom veb-stranice i svakim eventualnim daljim korišćenjem sadržaja i usluga.

Kao ponuđač koji je za nju odgovoran, održavamo ovu stranicu za karijeru i druge onlajn ponude radi upravljanja kandidatima (ukratko stranice sa kandidatima). Čuvamo i obrađujemo vaše lične podatke (u daljem tekstu navedeno kao obrada) u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka, posebno Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO), Saveznim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (nem. BDSG) i Zakonom o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (nem. TTDSG).

Pridržavamo se osnovnih principa zaštite podataka o ličnosti. To znači da će se lični podaci/podaci koje se mogu povezati s ličnošću obrađivati samo u onoj meri koja je primerena i neophodna za ispunjenje svrhe obrade i koja je potrebna za obezbeđivanje funkcionalne veb-stranice kao i njenih ponuđenih sadržaja i usluga.

Kada pristupate našim uslugama sa veb-stranice (telemediji), mi obrađujemo određene podatke o korišćenju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (nem. TTDSG) kako bismo vam omogućili korišćenje naše ponude.

Kratko pojašnjenje Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (nem. TTDSG)

Nemački Zakon o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (TTDSG) reguliše zaštitu vaše privatnosti u okviru telekomunikacija i telemedija. Naša veb-stranica spada u telemedij. Stoga, prema čl. 25, st. 1, nemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima važi osnovni princip da je prilikom posete našoj veb-stranici za pristup čitljivom ili pisanom sadržaju na vašim krajnjim uređajima (računar, laptop, tablet ili pametni telefon itd.) potrebna vaša saglasnost. Prema nemačkom Zakonu o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima vi nam tu dobrovoljnu saglasnost dodeljujete kroz alatku za prihvatanje kolačića. Podešenost kolačića možete prilagoditi u bilo kom trenutku i time jednostavno opozvati svoju saglasnost.

Međutim, prema čl. 25, st. 2, br. 2 nemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima, vaša saglasnost nije potrebna ako su ti pristupi tehnički neophodni kako bismo mogli da vam pružimo željene informacije i izričito tražene usluge sa naše veb-stranice prilikom posete našoj veb-stranici.

Iz informacija o podešavanjima kolačića možete videti koji su kolačići tehnički apsolutno neophodni i stoga potpadaju pod ovaj izuzetak i ne zahtevaju saglasnost.

Ukoliko se lični podaci obrađuju u ovom kontekstu, pravni osnov za obradu proizilazi iz Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (čl. 6, st. 1, tačka 1, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti). Pravni osnov za obradu ličnih podataka koji se primenjuje u konkretnom slučaju možete pronaći u nastavku uz predmetni kolačić, odn. uz predmetnu obradu.

Imate pravo na informacije u vezi sa vašim podacima, odn. na njihov ispravak, njihovo brisanje i ograničavanje obrade vaših podataka kao i pravo na prigovor na obradu, pravo na prenosivost podataka i pravo na žalbu nadležnom nadzornom organu. Ova i ostala prava biće u nastavku bliže objašnjeni.

Mogući pravni osnov

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se ili na osnovu vaše prethodne saglasnosti ili ukoliko je to dozvoljeno zakonskim propisima.

Kada posetite našu veb-stranicu, mi obrađujemo određene podatke o korišćenju kako bismo omogućili korišćenje naše ponude.

Ako unesete podatke u ponuđačeve obrasce za kontakt, porudžbinu ili registraciju, mi ih obrađujemo isključivo u predmetne navedene svrhe. Svi obrađeni lični podaci biće obrisani nakon što je svrha obrade ispunjena, osim ako je njihovo brisanje u suprotnosti sa zakonski definisanim rokovima čuvanja. U tom slučaju brisanje se vrši tek po isteku dotičnog roka čuvanja.

Pravni osnov

Ukoliko za obradu vaših ličnih podataka od vas kao osobe čiji se podaci obrađuju zatražimo saglasnost, čl. 6, st. 1, sl. a odn. čl. 9, st. 2, sl. a, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti služi kao pravni osnov za obradu ličnih podataka odn. posebne kategorije ličnih podataka.

Kao pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka koji su potrebni za realizaciju ugovora sa nama služi čl. 6, st. 1, sl. b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. To važi i za postupke obrade koji su potrebni za sprovođenje predugovornih mera.

Ako je obrada vaših ličnih podataka potrebna kako bi se ispunila neka zakonska obaveza kojoj podleže naše preduzeće, kao pravni osnov služi čl. 6, st. 1, sl. c, odn. čl. 9, st. 2, sl. b, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako je obrada potrebna radi očuvanja legitimnog interesa našeg preduzeća ili trećih lica, ona će se ostvariti samo ako ne nadvladaju vaši interesi, osnovna prava i slobode kao osobe čiji se podaci obrađuju. Kao pravni osnov za obradu ovde služi čl. 6, st. 1, sl. f, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

U nastavku su navedene dodatne informacije.

II. Opšte informacije u vezi sa obradom podataka

1. Značenje pojmova

Sa niže dole navedenom izjavom obaveštavamo vas o načinu, obimu i svrsi prikupljanja, obrade i korišćenja vaših podataka kada nas kontaktirate putem telekomunikacija ili kada sa nama razmenjujete podatke preko stranica za kandidate kojima upravljamo.

Izjava o zaštiti podataka naročito se odnosi na korisnike gore navedene stranice za karijeru.

2. Značenje pojmova

a. Lični podaci

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati (u daljem tekstu „osoba čiji se podaci obrađuju“); fizičkim licem koje se može identifikovati smatra se fizičko lice koje se može identifikovati direktno ili indirekto, a naročito povezivanjem sa identifikatorima kao što su ime, lični identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikatorom ili jednom ili više karakteristika koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

b. Obavezni podaci

Obavezni podaci su lični podaci jednog korisnika koji su neophodni za uspostavljanje, oblikovanje sadržaja ili promenu ugovornog odnosa između pružaoca usluge i korisnika u vezi sa korišćenjem telemedija.

c. Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju su lični podaci korisnika koji su potrebni da bi se omogućilo i obračunalo korišćenje telemedija. U to spadaju, naročito, karakteristike za identifikaciju korisnika, podaci o početku i kraju kao i o obimu dotičnog korišćenja i podaci o telemedijima koje su korišćene od strane korisnika.

d. Podaci koji se prenose

Podaci koji se prenose su podaci čije je prikupljanje, obrada ili korišćenje neophodno za pružanje telekomunikacione usluge.

e. Log podaci

Log podaci su podaci o korišćenju i podaci koji se iz tehničkih razloga automatski prenose na server ponuđača sa krajnjeg uređaja korisnika kada korisnik pristupa veb-stranici ponuđača. Ovi podaci čuvaju se u tzv. log datotekama.

f. Obrada

Obrada je svaka operacija ili svaki niz operacija koje se obavljaju u vezi sa ličnim podacima, bez obzira da li su te operacije automatske ili ne, kao što su prikupljanje, obuhvatanje, organizovanje, klasifikovanje, čuvanje, podešavanje ili modifikacija, očitavanje, pretraživanje, korišćenje, objavljivanje prosleđivanjem, distribucija ili putem nekog drugog vida objavljivanja, upoređivanje ili povezivanje, ograničenje, brisanje ili uništenje.

g. Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na način da se lični podaci više ne mogu povezati sa osobom čiji se podaci obrađuju bez upotrebe dodatnih informacija, ako se ove dodatne informacije čuvaju odvojeno i podležu tehničkim i organizacionim merama koje obezbeđuju da lični podaci ne mogu da budu dodeljeni i povezivani sa identifikovanom fizičkom licu ili fizičkom licu koje se može identifikovati;

h. Kolačići

Takozvani kolačići predstavljaju manje ili veće obimni skupove podataka (informacije koje se čuvaju na vašem računaru za određene svrhe. Kolačići uvek imaju rok trajanja koji može biti ograničen na kraj korisničke sesije (tzv. kolačići sesije) ili mogu trajati duži vremenski period (tzv. trajni kolačići). Trajni kolačići ostaju na vašem računaru i omogućavaju ponuđaču ili njegovim partnerskim kompanijama (tzv. kolačići trećih lica) da prepoznaju vaš računar prilikom vaše sledeće posete. Možete da podesite svoj pregledač tako da budete obaveštavani o postavljanju kolačića i da odlučujete o njihovom pojedinačnom prihvatanju kao i da li želite da uopšteno odbijate kolačiće ili samo u određenim slučajevima. Neprihvatanje kolačića može ograničiti funkcionalnost veb-stranice.

i. Veb-stranica

Veb-stranica ili tzv. internet prisutnost, je prisustvo – sažeto pod određenom internet adresom – privatnog ili korporativnog ponuđača telemedija na mreži širom sveta (eng. World Wide Web). U internet prisustvo spadaju veb-stranice i opcioni dokumenti za preuzimanje kao i druge dostupne audio-vizuelne medijske usluge.

III. Postojanje odgovarajućih garancija

a. Pseudonimizacija

Ukoliko prikupljamo podatke za obradu, uvek ih čuvamo pod pseudonimima (u slučaju kolačića, na primer, preko jedinstvenog ključa sesije). Ovaj ključ sesije briše se po završetku sesije i mi zatim anonimno procenjujemo podatke o korišćenju u statističke svrhe i radi unapređenja naše veb-stranice. Ne povezujemo vaše pseudonimizirane podatke o korišćenju sa podacima koje ste uneli (kao, npr. sa obaveznim podacima).

b. Primena tehnologije za šifrovanje

Za prenos podataka sa vašeg računara odn. mobilnog krajnjeg uređaja na ponuđačev server, ponuđač koristi bezbednosni protokol SSL (Secure Socket Layer).

Ova tehnologija ima za cilj da zaštiti vaše podatke od pristupa neovlašćenih trećih lica i on pruža veoma visok bezbednosni standard. Da se prenos vaših podataka vrši šifrovano, možete prepoznati po zatvorenom prikazu ključa odn. simbola brave u donjoj statusnoj traci vašeg pregledača.

IV. Obrada

a. Poslovi na tržištu rada za upravljanje kandidatima

Na našoj veb-stranici objavljujemo oglase za posao. Kao korisnik veb-stranice možete nam se prijaviti za određeni oglas za posao.

Ako trenutno za vas nemamo odgovarajuću ponudu za posao, možete nam umesto toga poslati samoinicijativnu prijavu učešćem na zajednici office people (vidi br. 2).

b. Prikupljanje podataka (obavezni podaci)

U okviru vaše prijave preko ovog portala prikupljamo sledeće podatke

- Oslovljavanje (obavezno polje)

- Ime i prezime (obavezno polje)

- Adresa e-pošte (obavezno polje)

- Broj telefona (obavezno polje)

- Adresa stanovanja (ul. br. pošt. br. naziv mesta) (obavezno polje)

- Dokumente za prijavu (kao što su propratno pismo, biografija i opis profesionalne karijere, školska svedočanstva, dokaze o kvalifikacijama, fotografiju)

- kao i eventualne dodatne informacije o stručnom obrazovanju, kompenetcijama itd.

c. Svrha i pravni osnov

Vaši lični podaci obrađuju se isključivo u sledeće svrhe:

Radi povezivanja i zasnivanje radnog odnosa

Radi stupanja sa vama u kontakt u slučaju da dolazite u obzir za alternativnu poziciju.

Radi slanja personalizovanih informacija o slobodnim radnim mestima na osnovu vaše prethodno date saglasnosti.

Kada se prijavite na konkurs koji je objavljen za neko radno mesto, podaci se u tom slučaju prikupljaju radi uspostavljanja ugovorno regulisanog radnog odnosa. Pravni osnov za obradu vaših podataka iz prijave radi uspostavljanja ugovorno regulisanog radnog odnosa je čl. 6, st. 1, sl. b, čl. 88, st. 1, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti povezano sa čl. 26 Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti (nova verzija).

d. Da li postoji obaveza da se ti podaci dostave?

Stavljanje vaših ličnih podataka na raspolaganje u okviru postupka prijave je dobrovoljno. Međutim, bez davanja ličnih podataka koji su neophodni za popunjavanje pozicije i ispunjavanje povezanih ugovornih i zakonskih obaveza, nije moguće da razmotrimo vašu prijavu prilikom odabira odgovarajućih kandidata. Pravni osnov je vaša saglasnost u skladu sa čl. 26, st. 2, nemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko ste na javnom profilu poslovnih društvenih mreža ostavili dodatne podatke o sebi, obrada ovih informacija zasniva se na našem legitimnom interesu da donesemo opravdani osnov za donošenje odluke o opravdanosti zasnivanja radnog odnosa sa vama. Pravni osnov je čl. 6, st. 1, sl. f, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti povezano sa čl. 9, st. 2, sl. e, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Takođe možemo da obrađujemo vaše lične podatke u onoj meri u kojoj je to neophodno za odbranu od pravnih zahteva protiv nas u okviru procesa prijave. Pravni osnov za to je čl. 6, st. 1, sl. b i f, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

e. Rokovi za čuvanje i brisanje

U slučaju uspešne prijave za radno mesto mi, ako je to potrebno, prosleđujemo podatke o vašoj prijavi našoj kadrovskoj službi radi uspostavljanja radnog odnosa na osnovu čl. 6, st. 1, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti povezano sa čl. 26, st. 1, Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, vaši podaci biće izbrisani i uništeni najranije po prestanku vašeg radnog odnosa i po isteku tri godine od godine u kojoj je radni odnos prestao. Inače, najraniji mogući rok za brisanje vaših podataka zavisi od zakonskih rokova čuvanja koji obično iznose 6 ili 10 godina, ali u pojedinačnim slučajevima taj rok čuvanja može biti i duži.

U slučaju neuspešne prijave, vaši dostavljeni podaci čuvaće se 6 meseci nakon završetka procesa prijave radi odbrane od pravnih zahteva, a onda će biti izbrisani.

f. Vaše pravo na opoziv uz prethodno datu saglasnost

U bilo kom trenutku imate mogućnost da opozovete svoju saglasnost za obradom vaših ličnih podataka.

Vaš opoziv možete poslati u neformalnom obliku putem e-pošte na hello@office-people.com. Potom ćemo obrisati vaše podatke o prijavi iz baze talenata.

Međutim, vaše pravo na opoziv se ne odnosi na one podatke koji su nam potrebni u okviru ispunjenja ugovora ili predugovornih mera kod prijave na oglas za posao. Eventualno vam na raspolaganju stoje dodatna prava na osnovu kojih možete zahtevati brisanje svojih podataka.

g. Prosleđivanje vaših podataka kao kandidata trećim licima

Klijenti (posrednici)

Da bismo mogli što efikasnije da vas preporučimo, po potrebi prosleđujemo vaše podatke iz prijave trećim licima. Ta preduzeća su naši klijenti ili preduzeća angažovana od strane naših klijenata koji su, kao posrednici, angažovali nas kao zastupnike da im prema određenim kriterijumima prosledimo kvalifikovanu radnu snagu. Po zahtevu im prosleđujemo, po pravilu u anonimnoj formi, kvalifikacione profile na odabir. Međutim, u pojedinim slučajevima traže se i personalizovane informacije o kandidatima, u tom slučaju se takvi podaci prosleđuju samo uz vašu saglasnost.

Pružalac usluge/izvođač:

Kako bismo mogli da realizujemo naše ugovorene/zatražene usluge prema vama, angažujemo odabrane pružaoce usluga (lica koja uslužno rade po našem nalogu) i pomoćne agencije koji, u potrebnom obimu, mogu dobiti pristup vašim podacima i koristiti ih za realizaciju zadataka koje smo im naložili. Njima nije dozvoljeno da ove lične podatke koriste u druge svrhe. Oni prema nama podležu ugovornoj obavezi o poverljivosti podataka, tako da je zaštita vaše privatnosti zagarantovana. Dalji prenos podataka na primaoce van preduzeća vršiće se samo ako zakonski propisi to nalažu ili dozvoljavaju ili ako ste dali svoju saglasnost za tako nešto.

Lica koja uslužno rade po našem nalogu/pomoćne agencije mogu biti:

Uslužne IT i konsultantske kompanije

Kompanije zadužene za uništavanje datoteka i podataka

Pružaoci telekomunikacionih usluga

Pružaoci računovodstvenih usluga

Novčane institucije

Pružaoci usluga naplate potraživanja

Distribucija i marketing

Konsultanti

Preduzeća za reviziju i obračun poreza

Kompanije za automatizovano donošenje odluka

Ne vrši se automatizovano donošenje odluka kao ni profilisanje.

Prenos podataka trećim zemljama

Ne vrši se prenos vaših podataka iz prijave u države van EU/ EEP.

V. Zajednica office people (samoinicijativna prijava)

a) Zajednica office people

Ako se u okviru samoinicijativne prijave registrujete na zajednicu office people, omogućavate nam da održavamo kontakt sa vama radi vaše buduće karijere. Redovno ćete dobijati vesti o karijerama, pozive i informacije o stručnim i karijernim događajima kao i specijalne ponude za posao.

Ako nam vašu samoinicijativnu prijavu (nezatraženu prijavu) pošaljete nekim drugim putem (poštom ili e-poštom), smatraćemo da ste pristali na obradu vaših podataka na osnovu vaše voljne radnje i privremeno ćemo preuzeti vaše podatke kako bismo vas, putem vaše dobrovoljne, informisane saglasnosti prebacili na zajednicu office people.

b. Prikupljanje podataka (obavezni podaci)

- Oslovljavanje (obavezno polje)

- Ime i prezime (obavezno polje)

- Adresa e-pošte (obavezno polje)

- Broj telefona (obavezno polje), ukoliko želite uspostavljanje telefonskog kontakta

- Dokumenti za prijavu kao što su propratno pismo, biografija, školska svedočanstva, fotografija.

Slanje podataka smatra se voljnim pristankom za obradu podataka.

c. Svrha i pravni osnov

Vaši lični podaci obrađuju se isključivo u sledeće svrhe:

• Kako bismo na osnovu vaše samoinicijativne prijave mogli da vas kontaktiramo i zatražimo eventualne dodatne informacije

• Radi dostavljanja ponude u slučaju da ste pogodni za određenu poziciju.

• Kako bismo vam slali personalizovane informacije o slobodnim radnim mestima u skladu sa vašom prethodno datom saglasnošću.

Mi, iz zajednice office people, obrađivaćemo podatke koje ste nam prosledili isključivo uz vašu saglasnost. Mi ćemo izbrisati vaše podatke ako se odjavite sa učešća na zajednici office people odn. ako opozovete svoju saglasnost na obradu.

Pravni osnov za obradu podataka je vaša prethodna saglasnost data koju ste dali kao korisnik u skladu sa čl. 6, st. 1, sl. a, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju samoinicijativne prijave uz prijem u našu bazu talenata dolazi do obrade podataka na osnovu vaše saglasnosti. U tom slučaju je pravni osnov čl. 6, st. 1, sl. a odn. čl. 9, st. 2, sl. a i čl. 26, st. 2 i 3, Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

d. Upućivanje na vaše pravo na opoziv

U bilo kom trenutku imate mogućnost da opozovete svoju saglasnost za obradom vaših ličnih podataka za učešće u zajednici office people sa dejstvom u budućnosti. Podnošenje opoziva možete naročito poslati putem e-pošte na hello@office-people.com. U tom slučaju će se izbrisati svi lični podaci koje je ponuđač u tu svrhu sačuvao.

e. Rokovi za brisanje

Ako ste nam dali saglasnost za obradu vaših podataka kao kandidata u okviru zajednice office people radi prosleđivanja u nekom kasnijem trenutku ponude za posao, vaši podaći biće sačuvani u roku trajanja od dve godine i zatim će biti izbrisani. Osim ako ranije ne opozovete tu saglasnost ili ne napravite neki drugi dogovor sa nama.

Pre isteka roka čuvanja, kontaktiraćemo vas i pitati vas da li vam je i dalje relevantno da čuvamo vaše podatke i ponudićemo vam mogućnost da nam date saglasnost za daljom obradom vaših podataka kao kandidata. Ako ne dobijemo novu saglasnost, vaši lični podaci biće izbrisani iz zajednice office people, osim ako po zakonskim ili drugim propisima nismo u obavezi da čuvamo vaše podatke. U tom slučaju brisanje će se izvršiti tek po isteku tih rokova čuvanja.

f. Automatizovano donošenje odluka

Ne vrši se automatizovano donošenje odluka kao ni profilisanje.

g. Prenos podataka trećim zemljama

Ne vrši se prenos vaših podataka iz prijave u države van EU/ EEP.

h. Agent za zapošljavanje (u daljem tesktu „Job Agent“)

Ako koristite uslugu „Job Agent“, možete ponuđaču da pošaljete zahtev da vam vrši pretragu poslova. Ponuđač koristi adresu e-pošte koju ste uneli kako bi vas obavestio o trenutnim poslovima koji su u ponudi. Mogućnost korišćenja funkcije Job Agent ponuđena vam je na portalu za zapošljavanje. Možete u bilo kom trenutku da odjavite ovu funkciju.

i. Prikupljanje podataka (obavezni podaci)

Adresa e-pošte (obavezno polje)

Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost u skladu sa čl. 6, st. 1, sl. a, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Varijante

1. varijanta sa trajnom saglasnošću

Ponuđač trajno čuva odn. obrađuje vaše podatke sve do opoziva naloga za pretragu.

2. varijanta sa ograničenim rokom trajanja saglasnosti

Vaši podaci brišu se nakon 2 godine od davanja vaše saglasnosti, osim ako nam prethodno ponovo ne dostavite saglasnost za obradu vaših podataka za Job Agent-a.

U bilo kom trenutku imate mogućnost da opozovete svoju saglasnost za obradom vaših ličnih podataka. Više informacija pronaći ćete u sledećem odeljku „Opoziv saglasnosti“. Ako opozovete svoju saglasnost, ponuđač će za uslugu Job Agent obrisati nalog za pretragu zajedno s vašim podacima.

VI. Obrada tehnički neophodnih podataka/ log podataka

Kod pristupanja našoj veb-stranici, vaš internet pregledač iz tehničkih razloga automatski prosleđuje određene podatke na naš veb-server radi očitavanja sadržaja sa naše veb-stranice.

Ove log podatke takođe analiziramo i radi kontrole smetnji i zloupotreba. Smetnja nastupa ako stranica kandidata ne funkcioniše ispravno. Zloupotrebom stranice kandidata smatra se i ako, na primer, postoji prekomerno uznemiravanje u smislu čl. 7, Zakona protiv nelojalne konkurencije (nem. UWG). U mere koje ponuđač preduzima spadaju i procena obima grešaka i nadzor sistema radi otkrivanja i odbrane od sistemskih pretnji.

U ovu svrhu prikupljamo sledeće podatke i koristimo ih odvojeno od drugih podataka koje ste nam proslediti:

a. Prikupljanje podataka (podaci o korišćenju)

- Naziv veb-stranice kojoj se pristupa odn. URL

- Datum i vreme pristupanja

- Status pristupa/http statusni kôd

- Količina prenetih podataka

- Veb-stranica preko koje je prosleđen upit

- Softver internet pregledača i verzija softvera

- Operativni sistem i njegova verzija

- Provajder pristupa

- IP adresa (anonimizovana, skraćena za poslednje tri cifre)

- Nasumično generisani broj ključa kolačića odn. sesije

b. Svrha i pravni osnov

Gore navedene podatke obrađujemo kako bismo vam omogućili posetu naše veb-stranice i neometano korišćenje ponuđenih funkcija. Zato je obrada tehnički neophodna.

U ovom slučaju, pravni osnov za tehnički neophodan pristup čitljivom ili pisanom sadržaju na vašem krajnjem uređaju (pametnom telefonu, tabletu, laptopu itd.) je čl. 25, st. 2, Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (nem. TTDSG).

Pravni osnov za obradu ličnih podataka je naš opravdani interes da vam tehnički omogućimo neometani pristup našoj veb-stranici u skladu sa čl. 6, st. 1, sl. f, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravni osnov za čuvanje i procenu podataka je čl. 12. Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (nem. TTDSG) povezano sa čl. 95, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti kao i čl. 6, st. 1, sl. c, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, ako je neophodno da se ponuđač aktivira zbog bezbednosti informacija.

U slučaju čuvanja podataka u log datotekama podaci o korišćenju brišu se najkasnije posle 7 dana. Čuvanje izvan ovoga moguće je shodno propisima o zaštiti ličnih podataka.

Prikupljanje podataka radi omogućavanja pristupanja veb-stranici i čuvanje podataka u log-datotekama je od suštinskog značaja za funkcionisanje veb-stranice. Međutim, vaše pravo na prigovor možete vršiti putem automatizovanih postupaka gde se koriste tehničke specifikacije kao, npr., u slučaju anonimizacije vaše IP adrese od strane VPN provajdera.

Za prikupljanje podataka o korišćenju radi merenja dosega relevantan je sledeći odeljak „Upotreba kolačića ponuđača radi analize ponašanja i korišćenja interneta“.

VII. Upotreba kolačića koji nisu tehnički neophodni (obrada podataka o korišćenju i podataka koji se prenose radi merenja dosega i za ostale analize)

U zavisnosti od obrade za koju ste nam prethodno dali saglasnost, na vašem krajnjem uređaju čuvamo sledeće kolačiće:

Ime i prezime

Svrha

Rok trajanja kolačića

tmss

Pseudonimizovano označavanje sesije radi razlikovanja broja poseta odn. ponovnih poseta od broja novih posetilaca.

15 minuta

tmsu

Pseudonimizovano označavanje posetilaca radi razlikovanja pojedinačnih posetilaca.

1 godina, ažurira se prilikom svake posete stranici

tmsx

Čuvanje stranice pristupanja sesiji i HTTP linka radi analize efikasnosti reklamnih mera i kanala

1 godinu

• U ovom slučaju, pravni osnov za pristup čitljivom ili pisanom sadržaju na vašem krajnjem uređaju (pametnom telefonu, tabletu, laptopu itd.) je vaša saglasnost u skladu sa čl. 25, st. 1, Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i telemedijima (nem. TTDSG).

• Pravni osnov za obradu ličnih podataka je vaša saglasnost u skladu sa čl. 6, st. 1, sl. a, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaše podatke čuvamo odn. obrađujemo za period navedenih rokova trajanja.

Vaše pravo na opoziv

U bilo kom trenutku imate mogućnost da opozovete svoju saglasnost za obradom vaših ličnih podataka. Više informacija pronaći ćete u sledećem odeljku „Opoziv saglasnosti“.

Brisanje kolačića

Ponuđač čuva vaše podatke u pseudonimizovanom obliku i, pritom, ne može da utvrdi koji su to podaci o vama koji se obrađuju. Opozivanjem saglasnosti deaktiviraju se kolačići. Ne dolazi do dalje obrade podataka. Ako želite da se prekine obrada vaših podataka, preporučujemo vam da obrišete gore navedene kolačiće. Brisanjem kolačića trajno se prekida veza između pristupa vašim ličnim podacima i kolačića. Pri tome će podaci u roku od 24 sata automatski biti anonimizovani.

VIII. Obrade u slučaju dostavljanja e-poruka i uspostavljanja telefonskog kontakta

Možete nas kontaktirati putem e-pošte i telefonskog broja koji su navedeni na stranici za karijeru. Obrađujemo podatke koje ste nam saopštili kako bismo odgovorili na vaš kontaktni upit.

Prikupljanje podataka (obavezni podaci)

- Oslovljavanje (obavezno polje)

- Ime i prezime (obavezno polje)

- Adresa e-pošte (obavezno polje)

- Broj telefona (ukoliko želite uspostavljanje telefonskog kontakta)

U slučaju slanja e-poruke odn. telefonskog kontakta, dolazi do obrade gorenavedenih obaveznih podataka ukoliko ste ih saopštite ponuđaču.

Pravni osnov za obradu podataka je čl. 6, st. 1, sl. a, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ako ste ponuđaču dostavili svoju saglasnost, a takođe i ostvarivanje legitimnih interesa u skladu sa čl. 6, st. 1, sl. f. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Legitimni interesi ponuđača sastoje se, pored ostalog, i u sprovođenju reklamnih mera. Međutim, ponuđač će ovu mogućnost u predmetnom slučaju koristiti samo na prikladan način. Ako je svrha uspostavljanja kontakta postupak zapošljavanja ili realizacija ugovora, tada je pravni osnov za obradu podataka takođe čl. 6, st. 1, sl. b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke koje ste nam saopštili biće izbrisani odmah po realizaciji vašeg upita a u slučaju da do realizacije nije došlo, 3 meseca po uspostavljanju poslednjeg kontakta, sem ako vaši podaci iz nekog posebnog razloga ne podležu dužem roku čuvanja (npr. čuvanje informacija koji služe ispunjenju ugovora). Upit je okončan ako se iz okolnosti može zaključiti da je dotično činjenično stanje konačno razjašnjeno.

U bilo kom trenutku imate mogućnost da opozovete svoju saglasnost za obradom vaših ličnih podataka. Više informacija pronaći ćete u sledećem odeljku „Opoziv saglasnosti“. Ako opozovete svoju saglasnost, ponuđač će za uslugu Job Agent obrisati nalog za pretragu zajedno s vašim podacima.

IX. Primaoci ličnih podataka unutar EU

Podatke prosleđujemo sledećim preduzećima:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Vupertal (lice koja uslužno radi po našem nalogu/IT podrška)

X. Prosleđivanje ličnih podataka trećim zemljama

Nije planirano prosleđivanje vaših ličnih podataka primaocu iz neke treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji.

XI. Dalja obrada u druge svrhe

Ako gore nije drugčije navedeno, vaši podaci neće se prosleđivati trećim licima niti će se dalje obrađivati u druge svrhe izuzev onih koji su navedeni.

Kompanije za automatizovano donošenje odluka

Ne vrši se automatizovano donošenje odluka kao ni profilisanje.

Prenos podataka trećim zemljama

Ne vrši se prenos vaših podataka iz prijave u države van EU/ EEP.

XIII. Prava osoba čiji se podaci obrađuju

Imate pravo na dobijanje informacija o vašim ličnim podacima kao i na ispravku, brisanje ili ograničavanje obima obrade ili pravo na opoziv obrade kao i na prenosivost podataka u skladu sa opisom u nastavku. U slučajevima iz čl. 32, prat. Savezni zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine međutim ovi zahtevi postoje samo u meri koja je predviđena Saveznim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine.

a. Pravo na dobijanje informacija (čl. 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da od ponuđača zahtevate dobijanje informacija o vašim ličnim podacima koji se obrađuju. Naročito imate pravo da zahtevate dobijanje informacija o svrsi obrade, kategoriji ličnih podataka, kategoriji primalaca kojima se vaši podaci obelodanjuju ili će biti obelodanjeni, planiranom roku čuvanja, pravu na ispravak, brisanju, ograničenju obrade ili opoziv, imate pravo na žalbu, na informacije o poreklu vaših podataka ako nisu prikupljeni od nas, kao i na postojanje automatizovanog donošenja odluka uključujući profilisanje i, ako je potrebno, pravo na značajne informacije o njihovim pojedinostima (vidi III.1).

b. Pravo na ispravak (čl. 16, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da odmah zatražite ispravak vaših netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se čuvaju kod nas.

c. Pravo na brisanje (čl. 17, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka koji su sačuvano kod nas osim ako obrada nije neophodna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja, ispunjenja zakonske obaveze, radi ostvarivanja javnog interesa ili radi ostvarivanja, izvršavanja ili odbrane pravnih zahteva.

d. Pravo na ograničavanje obima obrade (čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako osporavate ispravnost podataka, ako je obrada pravno neosnovana ali vi odbijate to brisanje a nama ti podaci više nisu potrebni, dok su oni vama potrebni radi ostvarivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili ako ste vi uložili prigovor na obradu u skladu sa čl. 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.

e. Pravo na prenos podataka (čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da svoje lične podatke, koje ste nam stavili na raspolaganje, dobijete u struktuiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da zatražite njihov prenos nekoj na neku drugu nadležnu službu.

f. Pravo na žalbu (čl. 77 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti /čl. 19 Saveznog zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da se žalite nadležnom nadzornom organu. Po pravilu, možete radi toga da se obratite nadležnom nadzornom organu u vašem mestu stanovanja ili na radnom mestu ili u sedištu naše kompanije.

Nadležni nadzorni organ u našem sedištu je:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (državni poverenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja)

Nordrhein-Westfalen (Severna Rajna-Vestfalija)

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Diseldorf

Telefaks: 0211 38424-999.

E-pošta: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

g. Pravo na opoziv (čl. 7, st. 3, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete saglasnost koju ste nam dali i to bez navođenja razloga. Posledica toga je da ćemo u budućnosti obustaviti obradu podataka zasnovanih na vašoj saglasnosti i da ćemo odmah izbrisati vaše podatke, ukoliko to brisanje nije u suprotnosti sa obaveznim rokovima čuvanja.

h. Pravo na opoziv (čl. 7, st. 3, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti)

Ako mi vaše lične podatke obrađujemo na osnovu legitimnih interesa u skladu sa čl. 6, st. 1, tačka 1, sl. f, Opšte odredbe o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da, prema čl. 21, Opšte odredbe o zaštiti podataka o ličnosti, uložite prigovor protiv obrade vaših ličnih podataka, ukoliko za tako nešto postoje razlozi koji proizilazi iz vaše lične situacije. U slučaju direktnog reklamiranja, vi kao osoba na koju se to odnosi, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se odnose na vas radi ovakvog reklamiranja; ovo važi i za profilisanje, ako je to povezano sa direktnim reklamiranjem.

Ako želite da ostvarite svoje pravo na opoziv ili prigovor, dovoljna je e-poruka na hello@office-people.com

Kolačići

Ovde možete da izmenite podešavanja u vezi sa kolačićima

Podešavanja u vezi sa zaštitom podataka

Ovde možete pronaći pregled o svim kolačićima koji se koriste. Možete dati svoju saglasnost za čitave kategorije ili da vam se prikažu dodatne informacije i da na taj način izaberete samo određene kolačiće. Za više informacija pročitajte našu izjavu o zaštiti podataka o ličnosti.

Statistika

↑ 1 Upotreba

Talention Analytics (analiza talenta)

Svrha: Statistika

Koristimo Talention Analytics radi analize korišćenja ove veb-stranice i njenog stalnog usavršavanja. Pomoću dobijenih statistika moguće je da se ponuda pospeši i da se ona, za vas kao korisnika, interesantnije kreira.

Ime i prezime

Svrha

Rok trajanja

tmss

Anonimizovano označavanje sesije radi razlikovanja broja poseta odn. ponovnih poseta od broja novih posetilaca.

1 čas

tmsu

Anonimizovano označavanje posetilaca radi međusobnog razlikovanja pojedinačnih posetilaca.

1 godina, ažurira se prilikom svake posete stranici

tmsx

Napomena o stranici pristupanja, sesiji i HTTP linka radi analize efikasnosti reklamnih mera i kanala.

1 godinu

Suštinski (uvek obavezni)

↑ 1 Upotreba

klaro

(uvek obavezni)

Svrha: Suštinski

Čuvanje informacije da li je baner za kolačić prikazan i da li je data predmetna saglasnost.

Ime i prezime

Svrha

Rok trajanja

tms-cookie-consent

Čuva saglasnost o prihvatanju kolačića

1 godinu

Kolačići

Ovde možete promeniti podešavanja kolačića

Promenite podešavanja kolačića sada

Initiativ bewerben