• Ochrona danych

Polityka prywatności na stronę poświęconą karierze

https://jobs.office-people.de/de/jobs

Dostawcą strony internetowej i administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest firma

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Niemcy

Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0

E-mail: muenster@office-people.de

(dalej „dostawca”, „administrator” lub „my”)

Prezes zarządu Mahmut Akköse (CEO)

Adres e-mail prezesa zarządu: muenster@office-people.de

(adres: patrz adres administratora danych)

Inspektor ochrony danych:

Adres e-mail inspektora ochrony danych: muenster@office-people.de

(adres: patrz adres administratora danych)

Strona internetowa: www.office-people.de

Informacje

W poniższym oświadczeniu informujemy Cię o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych w związku z wizytą na stronie internetowej i ewentualnym dalszym korzystaniem z treści bądź usług.

Jako dostawca strony i administrator danych prowadzimy tę stronę poświęconą karierze oraz inne oferty online w związku z potrzebą zarządzania procesem rekrutacyjnym (dalej łącznie „strony rekrutacyjne”). Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej łącznie „przetwarzanie”) zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności zgodnie z wytycznymi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe/dane pozwalające na identyfikację osoby są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, odpowiednim i koniecznym do udostępnienia sprawnej strony internetowej oraz w odniesieniu do oferowanych treści i usług.

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych usług internetowych (telemediów), przetwarzamy konkretne dane użytkowe zgodnie z wytycznymi Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej oferty.

Krótkie objaśnienie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG

Ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG reguluje kwestię ochrony Twojej prywatności w obszarze telekomunikacji i telemediów. Nasza strona internetowa jest tzw. telemedium. W związku z tym według § 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG obowiązuje zasada, zgodnie z którą dostęp do odczytu i zapisu na Twoich urządzeniach końcowych (PC, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej wymaga udzielenia zgody. Udzielasz nam tej dobrowolnej zgody w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG w ramach ustawień Cookie Consent Tool (narzędzia do wyrażenia zgody na stosowanie plików cookie). Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie według własnych preferencji i tym samym wycofać swoją zgodę.

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG Twoja zgoda nie jest jednak niezbędna, jeśli dostępy, o których mowa wyżej, są wymagane ze względów technicznych, aby podczas wizyty na naszej stronie internetowej udostępnić Ci żądane informacje i wyraźnie żądane usługi.

W informacjach dot. ustawień plików cookie możesz sprawdzić, które pliki cookie są technicznie absolutnie niezbędne, w związku z czym podlegają powyższemu wyłączeniu i tym samym nie wymagają udzielenia zgody.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w tym kontekście, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy RODO (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze RODO). Informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych obowiązującej w konkretnym przypadku znajdziesz poniżej przy danym pliku cookie lub przy danej operacji przetwarzania.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania tych danych; przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Te i inne prawa zostaną bardziej szczegółowo objaśnione poniżej.

Ew. obowiązujące podstawy prawne

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody albo na podstawie dopuszczających taką możliwość przepisów ustawowych.

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, przetwarzamy konkretne dane użytkowe, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej oferty.

W przypadku gdy podajesz swoje dane w formularzu kontaktowym, formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji dostawcy, wówczas przetwarzamy je wyłącznie w każdorazowo podanych celach. Wszelkie przetworzone dane osobowe zostaną przez nas usunięte po zrealizowaniu celu przetwarzania, o ile ich usunięcie nie jest sprzeczne z prawnie uzasadnionymi okresami przechowywania. W takim wypadku usunięcie danych nastąpi dopiero po upływie okresu przechowywania.

Podstawy prawne

Jeśli uzyskamy od Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wówczas postawę prawną przetwarzania danych osobowych lub szczególnych kategorii danych osobowych będzie stanowić odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe dotyczy także operacji przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na naszej organizacji, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem naszej organizacji lub osoby trzeciej, wówczas odbywa się ono tylko wtedy, gdy Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec tego interesu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje.

II. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych

1. Definicje

W poniższym oświadczeniu informujemy Cię o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych, w przypadku gdy nawiążesz z nami kontakt drogą telekomunikacyjną lub podzielisz się z nami danymi za pośrednictwem prowadzonych przez nas stron rekrutacyjnych.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje w szczególności w odniesieniu do użytkowników wyżej wskazanej strony poświęconej karierze.

2. Definicje

a. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba fizyczna”); za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w drodze powiązania z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numerem identyfikacyjnym, danymi dotyczącymi lokalizacji czy z identyfikatorem internetowym, bądź z jedną lub kilkoma cechami szczególnymi będącymi wyrazem fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b. Dane inwentaryzacyjne

Dane inwentaryzacyjne to dane osobowe użytkownika, które są wymagane do ustanowienia stosunku umownego, ustalenia jego treści lub zmiany pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem w zakresie korzystania z telemediów.

c. Dane użytkowe

Dane użytkowe to dane osobowe użytkownika, które są wymagane do umożliwienia korzystania z telemediów i pobierania związanych z tym opłat. Zalicza się do nich w szczególności dane pozwalające na identyfikację użytkownika, dane na temat rozpoczęcia, zakończenia i zakresu danego użytkowania oraz dane na temat telemediów używanych przez użytkownika.

d. Dane o ruchu

Dane o ruchu to dane, których gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie jest konieczne w celu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

e. Dane dziennika

Dane dziennika to dane użytkowe i dane o ruchu, które ze względów technicznych są automatycznie przekazywane na serwer dostawcy z urządzenia końcowego użytkownika, w momencie gdy uzyska on dostęp do strony internetowej dostawcy. Dane te są przechowywane w tzw. plikach dziennika.

f. Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub szereg operacji wykonywanych na danych osobowych za pomocą zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych procedur jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, pobieranie, wykorzystywanie, upublicznianie w drodze przekazania, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, porównywanie lub powiązywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

g. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to proces przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby, której dane te dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym oraz organizacyjnym, gwarantującym, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

h. Pliki cookie

Tak zwane pliki cookie to mniej lub bardziej obszerne rekordy danych (informacje, które są przechowywane na Twoim komputerze w określonych celach). Pliki cookie zawsze mają okres ważności, który może być ograniczony do momentu zakończenia sesji użytkownika (tzw. sesyjne pliki cookie) lub może być dłuższy (tzw. stałe pliki cookie). Te stałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze i umożliwiają dostawcy lub jego firmom partnerskim (tzw. pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Twojego komputera podczas kolejnej wizyty. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o stosowaniu plików cookie i byś mógł(mogła) indywidualnie decydować o ich akceptacji, częściowej akceptacji lub całkowitym odrzuceniu. Brak zaakceptowania plików cookie może sprawić, że niektóre funkcje strony internetowej nie będą dostępne.

i. Strona internetowa

Strona internetowa, zwana także witryną internetową, to – prowadzona pod konkretnym adresem internetowym – witryna prywatnego lub korporacyjnego dostawcy telemediów w globalnej sieci (World Wide Web). Do witryny internetowej należą strony internetowe i opcjonalne dokumenty do pobrania oraz inne dostępne audiowizualne usługi medialne.

III. Obecność odpowiednich gwarancji

a. Pseudonimizacja

Zbierane przez nas dane użytkowe przechowujemy zawsze pod pseudonimem (w przypadku plików cookie np. za pośrednictwem unikalnego klucza sesji). Ten klucz sesji zostaje usunięty po zakończeniu sesji, a dane użytkowe są przez nas analizowane anonimowo do celów statystycznych oraz w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Nie łączymy Twoich spseudonimizowanych danych użytkowych z danymi, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. z danymi inwentaryzacyjnymi).

b. Stosowanie technologii szyfrowania

Dane są przesyłane pomiędzy Twoim komputerem/mobilnym urządzeniem końcowym a serwerem dostawcy przy użyciu zabezpieczenia SSL (Secure Socket Layer).

Technika ta ma chronić Twoje dane przed odczytem przez niepowołane osoby trzecie i zapewnia bardzo wysoki standard zabezpieczeń. Możesz rozpoznać, że Twoje dane są przesyłane w formie zaszyfrowanej, po ikonce zamkniętej kłódki lub klucza na dolnym pasku stanu przeglądarki.

IV. Procesy przetwarzania

a. System zarządzania kandydatami: giełda pracy

Na naszej stronie internetowej publikujemy oferty pracy. Jako użytkownik strony internetowej możesz ubiegać się u nas o konkretne stanowisko pracy.

Jeśli aktualnie nie mamy dla Ciebie odpowiedniej oferty pracy, możesz zamiast tego zaaplikować z własnej inicjatywy za pośrednictwem office people Community (patrz pkt 2).

b. Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne)

W ramach aplikowania, którego dokonujesz za pośrednictwem tego portalu, gromadzimy następujące dane

- zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

- numer telefonu (pole obowiązkowe)

- adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) (pole obowiązkowe)

- dokumenty aplikacyjne (np. list motywacyjny, życiorys wraz z przebiegiem kariery zawodowej, świadectwa, potwierdzenia kwalifikacji, zdjęcie)

- ew. inne szczegółowe informacje dot. wykształcenia, umiejętności itp.

c. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:

Zainicjowanie i nawiązanie stosunku pracy

Nawiązanie kontaktu, jeśli chcesz być brany(-a) pod uwagę w przypadku alternatywnego stanowiska.

W celu wysyłania Ci spersonalizowanych informacji o ofertach pracy zgodnie z uprzednio udzieloną zgodą.

Jeśli aplikujesz na ogłoszone stanowisko, to w takim wypadku gromadzenie danych odbywa się w celu zainicjowania stosunku pracy regulowanego umową. Twoje dane aplikacyjne są przetwarzane w związku z zainicjowaniem stosunku pracy regulowanego umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG (nowy).

d. Czy mam obowiązek udostępnić swoje dane?

Podanie swoich danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych, które są wymagane do objęcia danego stanowiska oraz do wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych i prawnych, nie będziemy w stanie rozważyć Twojej aplikacji przy wyborze odpowiednich kandydatów. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda w myśl § 26 ust. 2 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG.

Jeśli opublikowałeś(-aś) inne informacje na swój temat na profilu publicznym w zawodowych sieciach społecznościowych, przetwarzanie tych informacji odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na stworzeniu uzasadnionej podstawy do podjęcia decyzji o nawiązaniu z Tobą stosunku pracy. Podstawę prawną stanowią wytyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do obrony przed dochodzonymi wobec nas roszczeniami mającymi związek z procedurą rekrutacyjną. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

e. Terminy przechowywania i usunięcia danych

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji Twoje dane aplikacyjne, o ile to konieczne, zostaną przekazane do naszego działu HR w celu realizacji stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w związku z § 26 ust. 1 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG. W takim wypadku Twoje dane zostaną usunięte i zniszczone najwcześniej po zakończeniu stosunku pracy i upływie kolejnych trzech lat od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. W pozostałych przypadkach najwcześniejsza możliwa data usunięcia Twoich danych wynika z przepisów ustawowych określających okresy przechowywania, które z reguły wnoszą 6 lub 10 lat, w indywidualnych przypadkach może jednak obowiązywać dłuższy okres przechowywania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia aplikacji dane przekazane przez Ciebie będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od momentu zakończenia procedury rekrutacyjnej w celu obrony przed roszczeniami, a następnie zostaną usunięte.

f. Prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyn.

Informację o wycofaniu zgody możesz przesłać na adres hello@office-people.com bez konieczności zachowania zastrzeżonej formy. Usuniemy wówczas Twoje dane aplikacyjne z bazy talentów.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jednak nie ma ono zastosowania do danych, które są wymagane do realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy w przypadku ubiegania się o stanowisko pracy. Mogą Ci przysługiwać jednak inne prawa, na podstawie których możesz zażądać usunięcia swoich danych.

g. Przekazanie profilu kandydata osobom trzecim

Klienci (pracodawcy-użytkownicy)

Aby móc jak najefektywniej pośredniczyć w uzyskaniu stanowiska przez kandydata, w razie potrzeby przekażemy Twoje dane aplikacyjne osobom trzecim. Firmy te są naszymi klientami lub firmami działającymi w imieniu naszych klientów, którzy jako pracodawcy-użytkownicy zlecili nam, jako pracodawcy użyczającemu, dostarczenie im wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z określonymi wytycznymi. Zgodnie z życzeniem z reguły przekazujemy anonimowe profile kwalifikacyjne do wyboru. W niektórych przypadkach życzą oni sobie jednak także otrzymać spersonalizowane informacje o kandydatach – w takich sytuacjach dane te są przekazywane wyłącznie za Twoją zgodą.

Usługodawcy/zleceniobiorcy:

Aby móc świadczyć Ci uzgodnione/zamówione usługi, współpracujemy z wybranymi usługodawcami (podmiotami przetwarzającymi dane) i podmiotami działającymi w naszym imieniu, którzy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych w niezbędnym zakresie i wykorzystać je do realizacji złożonych przez nas zleceń. Nie są oni uprawnieni do wykorzystywania tych informacji osobowych w innych celach. Podlegają oni wobec nas określonym w umowie obowiązkom zachowania poufności, co pozwala chronić Twoją prywatność. Wszelkie dalsze przekazywanie danych odbiorcom spoza firmy będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dopuszczone w świetle przepisów ustawowych bądź wyraziłeś(-aś) na to zgodę.

Podmioty przetwarzające dane/podmioty działające w naszym imieniu to np.:

Firmy świadczące usługi informatyczne i konsultingowe

Podmioty świadczące usługi w zakresie niszczenia dokumentów i danych

Dostawcy usług telekomunikacyjnych

Dostawcy usług rozliczeniowych

Instytucje finansowe

Firmy windykacyjne

Firmy z branży sprzedaży i marketingu

Doradcy biznesowi

Firmy świadczące usługi w zakresie audytów podatkowych i finansowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane aplikacyjne nie są przekazywane do państw spoza UE/EOG.

V. office people Community (aplikowanie z własnej inicjatywy)

a. Office people Community

Jeśli zarejestrujesz się w office people Community w ramach aplikowania z własnej inicjatywy, umożliwi nam to utrzymanie z Tobą kontaktu w związku z Twoją dalszą karierą zawodową. Będziesz regularnie otrzymywać najnowsze informacje dotyczące kariery, zaproszenia, a także informacje na temat wydarzeń branżowych i zawodowych oraz na temat specjalnych ofert pracy.

W przypadku gdy zaaplikujesz z własnej inicjatywy (zaaplikujesz bez uzgodnienia) inną drogą (pocztą lub mailem), uznamy logicznie na podstawie Twojego działania, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i tymczasowo przejmiemy Twoje dane, aby następnie przenieść je za Twoją dobrowolną, świadomą zgodą do office people Community.

b. Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne)

- zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

- numer telefonu (pole obowiązkowe), jeśli pożądany jest kontakt telefoniczny

- dokumenty aplikacyjne jak np. list motywacyjny, życiorys, świadectwa, zdjęcie.

Przesłanie danych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych.

c. Cel i podstawa prawa przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:

• W celu nawiązania kontaktu bądź uzyskania dodatkowych informacji w związku z aplikowaniem dokonanym z Twojej inicjatywy.

• W celu złożenia Ci oferty, jeśli będziesz brany(-a) pod uwagę na dane stanowisko.

• W celu wysyłania Ci spersonalizowanych informacji o ofertach pracy zgodnie z uprzednio udzieloną zgodą.

Przekazane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w office people Community wyłącznie za Twoją zgodą. Usuniemy Twoje dane w chwili, gdy zrezygnujesz z udziału w office people Community lub wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Twoja uprzednia zgoda jako użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych z własnej inicjatywy i dołączenia do naszej bazy talentów dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. W takim wypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a oraz § 26 ust. 2 i 3 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG.

d. Informacje o prawie do wycofania zgody

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w office people Community, ze skutkiem na przyszłość. Najlepiej wyślij informację o wycofaniu zgody na adres hello@office-people.com. W takim wypadku wszelkie dane osobowe przechowywane w tym celu przez dostawcę zostaną usunięte.

e. Terminy usunięcia danych

W przypadku gdy udzieliłeś(-aś) nam zgody na przetwarzanie swoich danych aplikacyjnych w ramach office people Community w celu otrzymania od nas w późniejszym czasie oferty pracy, Twoje dane będą przechowywane przez okres dwóch lat, a następnie zostaną usunięte. Chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę lub zawrzesz z nami inne porozumienie.

Przed upływem okresu przechowywania danych skontaktujemy się z Tobą i zapytamy, czy przechowywanie Twoich danych w naszej bazie jest nadal zasadne, i zaoferujemy Ci możliwość wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych aplikacyjnych. Jeśli nie uzyskamy nowej zgody, Twoje dane osobowe mające związek z office people Community zostaną usunięte, chyba że przepisy ustawowe lub inne przepisy zobowiązują nas do dalszego przechowywania tych danych. W takim wypadku usunięcie danych nastąpi dopiero po upływie tych okresów przechowywania.

f. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

g. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane aplikacyjne nie są przekazywane do państw spoza UE/EOG.

h. Job Agent

Jeśli korzystasz z usługi Job Agent, możesz przesłać do dostawcy prośbę o wyszukiwanie ofert pracy. Dostawca użyje podanego przez Ciebie adresu e-mail, aby informować Cię o aktualnych ofertach pracy. Możliwość korzystania z usługi Job Agent jest oferowana na portalu pracy. Możesz w każdej chwili anulować subskrypcję.

i. Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne)

adres e-mail (pole obowiązkowe)

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Warianty

1. Wariant z bezterminową zgodą

Dostawca będzie przechowywać i przetwarzać Twoje dane przez czas nieokreślony, do momentu anulowania prośby o wyszukiwanie ofert pracy.

2. Wariant z terminową zgodą

Twoje dane zostaną usunięte po upływie dwóch lat od chwili udzielenia zgody, chyba że przed upływem tego terminu wyrazisz ponownie zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby usługi Job Agent.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w poniższym fragmencie dotyczącym wycofania zgód. W przypadku wycofania zgody, dostawca usunie Twoją prośbę o wyszukiwanie ofert pracy w usłudze Job Agent wraz z Twoimi danymi.

VI. Przetwarzanie danych/danych dziennika wymaganych ze względów technicznych

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, Twoja przeglądarka ze względów technicznych automatycznie przesyła określone dane na nasz serwer internetowy, aby móc wyświetlić zawartość naszej strony internetowej.

Analizujemy te dane dziennika także do celów związanych z kontrolą awarii i nadużyć. Awaria ma miejsce w przypadku nieprawidłowego działania strony rekrutacyjnej. Do nadużycia strony rekrutacyjnej dochodzi przykładowo w przypadku nękania w rozumieniu § 7 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWG. Działania podejmowane przez dostawcę obejmują analizowanie stanów błędów oraz kontrolę systemu w celu rozpoznania i obrony przed zagrożeniami systemowymi.

W tym celu gromadzone i wykorzystywane są oddzielnie poniższe dane, które nam ew. przekazujesz:

a. Gromadzone dane (dane użytkowe)

- nazwa odwiedzanej strony internetowej lub URL

- data i godzina pobrania danych

- status dostępu/kod odpowiedzi HTTP

- każdorazowo przesyłana ilość danych

- strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

- oprogramowanie przeglądarki i wersja oprogramowania

- system operacyjny i wersja

- Access Provider

- adres IP (w formie zanonimizowanej, skrócony o ostatnie 3 cyfry)

- losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji

c. Cele i podstawy prawe przetwarzania

Przetwarzamy wyżej wymienione dane, aby umożliwić Ci odwiedzenie naszej strony internetowej i bezawaryjne korzystanie z oferowanych funkcji. W tym zakresie przetwarzanie danych jest wymagane technicznie.

Podstawą prawną dla technicznie niezbędnego dostępu do odczytu lub zapisu na Twoim urządzeniu końcowym (smartfonie, tablecie, laptopie itp.) jest w tym wypadku § 25 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Tobie technicznie bezawaryjnego dostępu do naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną przechowywania i analizowania danych stanowią wytyczne § 12 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG w zw. z art. 95 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie, w jakim działanie dostawcy jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo informacji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika dane użytkowe zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Dłuższe przechowywanie danych jest możliwe zgodnie z zezwoleniami dotyczącymi ochrony danych.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Możesz jednak skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne, jak ma to miejsce np. w przypadku anonimizacji Twojego adresu IP przez dostawcę VPN.

W odniesieniu do gromadzenia danych użytkowych do pomiaru zasięgu zastosowanie ma poniższy fragment dotyczący stosowania plików cookie dostawcy do celów analityki internetowej.

VII. Stosowanie plików cookie niewymaganych technicznie (przetwarzanie danych użytkowych i danych o ruchu do pomiaru zasięgu i do dalszych analiz)

W zależności od przetwarzania, na które wyraziłeś(-aś) uprzednio zgodę, na Twoim urządzeniu końcowym przechowujemy następujące pliki cookie:

Nazwa

Cel

Okres ważności pliku cookie

tmss

Spseudonimizowany identyfikator sesji pozwalający ustalić liczbę odwiedzin / rozróżnić powracających użytkowników od nowych użytkowników

15 minut

tmsu

Spseudonimizowany identyfikator odwiedzającego pozwalający odróżnić od siebie odwiedzających.

1 rok, aktualizuje się po każdym otwarciu strony

tmsx

Przechowywanie strony wejściowej sesji i odsyłacza HTTP do analizy skuteczności działań reklamowych i kanałów

1 rok

• Podstawę prawną dla dostępu do odczytu lub zapisu na Twoim urządzeniu końcowym (smartfonie, tablecie, laptopie itp.) stanowi w tym wypadku Twoja zgoda w myśl § 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG.

• Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w podanych okresach.

Prawo do wycofania zgody

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w poniższym fragmencie dotyczącym wycofania zgód.

Usunięcie plików cookie

Dostawca przechowuje Twoje dane w formie spseudonimizowanej, przez co nie jest w stanie ustalić, które Twoje dane osobowe przetwarza. Wycofanie zgody spowoduje dezaktywację plików cookie. Nie dojdzie do żadnego dalszego przetwarzania danych. Jeśli chcesz zakończyć proces przetwarzania swoich danych, zalecamy usunąć wyżej wymienione pliki cookie. Usunięcie plików cookie spowoduje ostateczne przerwanie powiązania osoby z plikiem cookie. Dane zostaną wówczas automatycznie zanonimizowane w ciągu 24 godzin.

VIII. Przetwarzanie danych w przypadku przesyłania wiadomości mailowych i kontaktu telefonicznego

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mail lub numeru telefonu, które zostały podane na stronie poświęconej karierze. Podane przez Ciebie dane będą przez nas przetwarzane w celu zareagowania na Twoją prośbę o kontakt.

Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne):

- zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

- numer telefonu (jeśli pożądany jest kontakt telefoniczny)

W przypadku przesłania wiadomości e-mail lub nawiązania kontaktu telefonicznego wyżej wymienione dane inwentaryzacyjne ulegną przetworzeniu, jeśli przekażesz je dostawcy.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pod warunkiem że udzieliłeś(-aś) zgody dostawcy, a także prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnione interesy dostawcy polegają m.in. na prowadzeniu działań reklamowych. Dostawca będzie jednak korzystać z tej możliwości tylko w konkretny i właściwy sposób. Jeśli kontakt ma na celu wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej lub zainicjowaniu umowy, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Uzyskane od Ciebie dane zostaną usunięte bezpośrednio po załatwieniu Twojej sprawy, w razie braku jej załatwienia – najpóźniej po upływie trzech miesięcy od ostatniego kontaktu, chyba że Twoje dane podlegają dłuższemu okresowi przechowywania z innego powodu (np. przechowywanie informacji wymaganych do realizacji umowy). Sprawę uznaje się za załatwioną, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w poniższym fragmencie dotyczącym wycofania zgód. W przypadku wycofania zgody, dostawca usunie Twoją prośbę o wyszukiwanie ofert pracy w usłudze Job Agent wraz z Twoimi danymi.

IX. Odbiorcy danych osobowych w UE

Twoje dane przekazujemy następującym podmiotom:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (podmiot przetwarzający dane/support IT)

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

XI. Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

Jeżeli wyżej nie uzgodniono inaczej, Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, a także nie będą dalej przetwarzane w innych celach niż wskazane cele.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane aplikacyjne nie są przekazywane do państw spoza UE/EOG.

XIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych czy ograniczenia ich przetwarzania; masz także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych i prawo do przeniesienia danych zgodnie z poniższym opisem. W przypadkach, o których mowa w §§ 32 i dalszych federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG 2018, prawa te obowiązują tylko w zakresie przewidzianym w federalnej Ustawie ochronie danych osobowych BDSG 2018.

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez dostawcę. W szczególności możesz uzyskać informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych, na temat prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu, prawa do złożenia skargi, źródła danych, jeśli te nie zostały zebrane przez nas, a także na temat stosowania procedury zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) i ew. na temat jej szczegółów (patrz III.1).

a. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo wymagać, by niezwłocznie dokonano sprostowania Twoich nieprawidłowych danych lub dokonano uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas.

a. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz prawo zażądać usunięcia swoich przechowywanych u nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie tych danych jest wymagane do skorzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

a. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz prawidłowość tych danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, są one jednak Tobie potrzebuje do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania tych danych zgodnie z art. 21 RODO.

a. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać swoje udostępnione nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi.

f. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO / § 19 BDSG)

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W tym celu możesz zwrócić się do organu nadzorczego właściwego miejscowo dla Twojego stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Organem nadzorczym właściwym miejscowo dla naszej siedziby głównej jest:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Düsseldorf

Faks: 0211 38424-999.

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

g. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Masz prawo wycofać udzieloną nam uprzednio zgodę w każdej chwili bez podawania przyczyn. Będzie to skutkować tym, że w przyszłości nie będziemy przetwarzać danych, które przetwarzaliśmy na podstawie tej zgody, a Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte, pod warunkiem że nie obowiązują okresy przechowywania uniemożliwiające ich usunięcie.

h. Prawo do sprzeciwu (art. 7 ust. 3 RODO)

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Jako osoba, której dane dotyczą, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim; dotyczy to także profilowania, jeśli ma związek z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres hello@office-people.com

Pliki cookie

Tutaj możesz dokonać zmian w zakresie plików cookie

Ustawienia w zakresie ochrony danych

Tutaj znajdziesz listę wszystkich stosowanych plików cookie. Możesz wyrazić zgodę dla wszystkich kategorii lub wyświetlić dalsze informacje i wybrać tylko konkretne pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Dane statystyczne

↑ 1 Aplikacja

Talention Analytics

Cel: Dane statystyczne

Używamy Talention Analytics, aby analizować sposób korzystania z tej strony internetowej i regularnie polepszać jej funkcje. Uzyskane dane statystyczne pozwalają polepszyć ofertę i sprawić, by była ona jeszcze ciekawsza dla użytkownika.

Nazwa

Cel

Okres ważności

tmss

Zanonimizowany identyfikator sesji pozwalający ustalić liczbę odwiedzin / rozróżnić powracających użytkowników od nowych użytkowników.

1 godzina

tmsu

Zanonimizowany identyfikator odwiedzającego pozwalający odróżnić od siebie odwiedzających.

1 rok, aktualizuje się po każdym otwarciu strony

tmsx

Zanotowanie strony wejściowej sesji i odsyłacza HTTP do analizy skuteczności działań reklamowych i kanałów.

1 rok

Niezbędne (zawsze wymagane)

↑ 1 Aplikacja

klaro

(zawsze wymagane)

Cel: Niezbędne

Przechowywanie informacji o tym, czy wyświetlono baner z informacją o plikach cookie i czy udzielono zgody.

Nazwa

Cel

Okres ważności

tms-cookie-consent

Przechowuje zgodę na stosowanie plików cookie

1 rok

Ciasteczka

Tutaj możesz zmienić ustawienia plików cookie.

Zmień teraz ustawienia plików cookie

Initiativ bewerben